Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

true-love
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
true-love
8620 bc9f 500
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
9153 3df1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagdziejestola gdziejestola

December 05 2017

true-love
6474 411a 500
true-love
I lubię słuchać bicia twojego serca... To dla mnie najważniejszy dźwięk na świecie.
— K
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viawszystkodupa wszystkodupa
3450 98b5
true-love
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viawszystkodupa wszystkodupa

October 20 2017

true-love


Roundscape
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viasatyra satyra
true-love
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasatyra satyra
4428 1872
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasatyra satyra
true-love
5486 2e6f 500
Reposted fromrenirene renirene viagdziejestola gdziejestola
true-love
true-love
2014 7c21 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
true-love
Pocałunków moc całą długą noc
— Koniec Świata; Cynamon
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
true-love
4494 ab40 500
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
true-love
Kochanie moje, nie wiem, co Ci pisać, co Ci powiedzieć, aby Ci było łatwiej, i co Ci powiedzieć, abyś uwierzyła i abyś myślała, że już jestem z Tobą. Nigdy nie myślałem, że będę Cię tak kochać, jak Cię kocham, i że tyle przez tę miłość wycierpię, i że tyle zyskam.
— Hłasko do Osieckiej
true-love
1906 1854 500
Reposted fromkita kita viagdziejestola gdziejestola
true-love
true-love
3020 67d1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl