Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

0706 c1c8 500
Reposted fromtheolicious theolicious viagdziejestola gdziejestola

April 19 2018

true-love
6595 d828
Reposted fromglamourotica glamourotica viapoppyseed poppyseed
true-love
1767 52a0
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
true-love
3885 9d30 500
Reposted fromPoranny Poranny viapoppyseed poppyseed
true-love
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaprzeblyski przeblyski
true-love
Reposted fromsilence89 silence89 viaprzeblyski przeblyski
true-love
0464 9a29 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaprzeblyski przeblyski
true-love
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
true-love
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
true-love
true-love
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
true-love
0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
true-love
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
Na sa­mot­ność ska­zują człowieka nie wro­gowie, lecz przyjaciele.
— Milan Kundera
9734 c28d
Reposted fromfreakish freakish viachorera chorera
true-love
7237 4930
Reposted fromglamourotica glamourotica viachorera chorera
true-love
true-love
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viachorera chorera
true-love

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl