Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

5856 a35d 500
Mój ukochany Kraków <3
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaahora ahora
true-love
8009 db37
Reposted frompolciak polciak viagdziejestola gdziejestola
true-love
8661 1c51 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahappyorsad happyorsad
Reposted frommessedup messedup viaahora ahora
true-love
9092 d43b
Reposted fromdabkowa dabkowa viaahora ahora
true-love
1302 08a5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaahora ahora
true-love
0727 ff13 500
Reposted frommslexi mslexi viaahora ahora
true-love
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viachorera chorera

May 03 2017

true-love
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaahora ahora

April 25 2017

true-love
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viamslexi mslexi
true-love
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamslexi mslexi
true-love
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted frommslexi mslexi
1917 df32 500
Reposted fromfreakish freakish viaprzeblyski przeblyski
true-love
7980 ba31 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viaprzeblyski przeblyski

April 24 2017

true-love
Reposted fromthebelljar thebelljar viahope24 hope24
true-love
8409 a545
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viahope24 hope24
true-love
8849 2e7f
true-love
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
true-love
0566 4180
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl